Kiyès nou ye? – Iglesia Catolica Palmariana

EGLIZ YOUN, SEN KATOLIK, APOSTOLIK E PALMARYÈN

Kiyès nou ye?

Kesyon sa a fasil pou reponn. Nou se disip Trè Sent Vyèj Mari. Nou ba l tout nou menm san manke anyen. Lanmou pwofon pou Vyèj Mari lakay tout Palmaryen, se yon kesyon ki pa gen okenn deba sou li. Yon moun ki pa vle renmen e sèvi manman Bondye pap entèrese pou vin manm Legliz Palmaryèn nan. Lanmou nou pou manman Selès nou an nan fon kè nou e nou montre li nan fason n ap viv ke moun kapab wè. Lanmou ki anndan nou an manifeste pa rapò ak konfyans san limit nou gen nan Li, ak nan gratitid pwofon pou tout mirak, gwo tankou piti ke Vyèj la akonpli kontinyèlman pou pitit li yo fidèl Legliz Palmaryèn nan. Lanmou nou montre nan aksyon nou yo reflete nan bèl imaj nou fè yo, devosyon pwofon ak anpil òneman nan imaj espesyal ak sa nou ekri yo ki enspire yon devosyon pwofon a manman Mari, ak bèl bwodri ki fèt san kanpe nan Legliz Palmaryèn nan. Nan tout im palmaryen yo gen yon bon kantite ki konsakre espesyalman a Vyèj Mari, manman Bondye e manman nou, kantik ki plen ak bèlte ki leve nanm nou nan menm nivo ak Serafen yo nan kè Selès la, nan bay glwa ak louanj a Dye youn e Trinitè, an aksyon Gras paske nou se pitit yon Manman ki espesyal e dous kòm Mari.

Misyon Vyèj Mari se kondwi nou a pitit li a Jezi Kris e pou n renmen tout Sent Trinite a. Li se chemen ki mennen nan syèl la e Legliz Palmaryèn nan pran oserye sa Vyèj la te preche nan aparisyon li yo nan diferan peyi nan monn lan, ensiste sou nesesite pou n lapriyè e fè penitans, se konsa nou fè li nan Legliz Palmaryèn nan.

]iska 6 daout 1978, Vyèj Mari t ap mennen plizyè fidèl anndan Legliz Katolik, Apostolik Womèn nan, jan li t ap fè l depi plis pase 20 syèk. Akoz apostazi Legliz Wòm nan, Senyè nou an Jezi Kris divòse ak Wòm, touswit aprè lanmò Pap Paul VI, Senyè nou an transfere dirèkteman kle Sen Pierre a bay Sen Grégroire XVII legran. Se fason sa, vrè Legliz la enstale nan dezè El Palmar de Troya, pou prezève tradisyon ak rit ke Legliz Katolik te gen responsabilite anseye pandan plizyè syèk.

Pandan 10 zan, lakou Selès la manifeste abondamman nan Mastik Sakre Palmar la, pou ranfòse, konseye e prepare espirityèlman pitit prefere li yo, konsa pou l te kapab enstale Sen Syèj Vatikan nan El Palmar de Troya, espesifikman anndan Sakre Mastik la lè moman an rive.

Pandan 9 an, Kris la te prepare kèk moun pou kontinye zèv ke Senyè nou an te etabli pandan anviwon 20  syèk. 2 nan moun sa yo te vin Pap Grégroire XVII ak Pap Pierre II.

Pou bèlte ak pyete kilt Diven li a, pou fè vin sen anpil nan manm yo, Legliz Youn, Sent, Katolik, Apostolik e Palmaryèn merite pou yo etidye e obsève l avèk krent Bondye. Pou sila yo ki blasfème e bay tout manti ak kalomni sa yo kont zèv Bondye a ak kont moun ki anndan l yo, n ap di yo ke pesonn moun paka pase Bondye nan rizib. Se pou mantè yo ak moun k ap kalomnye Legliz la tranble. Sitou moun sa yo ki pibliye koze negatif nan medya yo; lòt yo nan liv ki ap vin pi popilè e fè anpil lajan nan objetif pou bay manti e ki san fondman. Pa gen okenn eskiz pou w kite w gide pa yon seri de moun ki parèt bon moun, epoutan se satan k ap gide yo, pou yo lite kont vrè Legliz Kris la. Ènmi Kris sa yo deja pèdi batay la anvan menm li kòmanse, paske Kris la ap veye Legliz li a, li pap pèmèt ke pòt lanfè a brize Li.

Karakteristik Vrè Legliz la

1. Legliz Kris la se; Youn, Sen, Katolik, Apostolik ak Palmaryèn:

  • Li se youn nan lafwa, paske verite Bondye revele a se menm pou tout moun; Youn nan gouvènman an, paske gen yon sèl Tèt vizib, ki se Pap la; ak Youn nan Sakreman yo, paske yo menm pou tout fidèl Legliz la.
  • Li Sen, paske Fondatè li se Sen; Doktrin li an Sen; objektif li yo ak anpil nan manm li yo se Sen.
  • Li se Katolik, paske li inivèsèl, paske li anbrase tout verite epi li adrese tout Pèp.
  • Li se apostolik, paske yeachi li ak doktrin li soti nan Apot yo.
  • Li se Palmaryèn, paske Syèj li kounye a nan El Palmar de Troya (Seville, Espay).

2. Vrè Legliz Kris la se endefektib, envensib ak endestriktib, pa pwomès Fondatè Diven li a menm: “Pòtay lanfè yo pap ka genyen batay la”.

3. Yo rele vrè Legliz Kris la tou “Legliz kretyen Palmaryen Karmelit Sent Fas” oswa “Legliz kretyèn Palmaryèn” oswa “Legliz Palmaryèn”; paske, fondamantalman, se egzakteman menm bagay lè w di “Legliz Youn, Sen, Katolik, Apostolik ak Palmaryèn la”.

4. Legliz Palmaryèn nan se sèl Legliz kretyèn ki otantik, yon non ki soti nan Kris la, Fondatè Diven li a.

5. Nan dat 6 out 1978, apre lanmò Pap Sen Pòl VI, Seyè nou an, Jezikri, akonpaye ak Apot Sen Pyè ak Sen Pòl, te chwazi epi kouwone nouvo Pap la, Sen Gregory XVII Gran. Apati moman sa a, legliz women an te sispann vrè legliz la.

6. Akoz apostazi Legliz Womèn nan, nan dat 9 out 1978, Kris la te transfere Syèj Legliz li a soti Wòm nan Palmar de Troya. Pa eleksyon Pap Sen Gregory XVII ki pi gran an, ak transfè Syèj la nan Palmar nan Troya, vrè Legliz Kris la te resevwa tit Palmaryèn nan.

7. Sentespri a se nanm yon sèl Legliz vre, sètadi Legliz Youn, Sen, Katolik, Apostolik ak Palmaryèn nan. Apa de Li, abitabilite Paraclet ki pi Sen an nan nanm pa posib.

8. Manm Legliz Palmaryèn yo konstitye Lòd Karmelit Sent Fas nan Konpayi Jezi ak Mari a, ki gen twa branch: relijye, relijyez ak fidèl Tèsyè yo.

9. Nan dat 30 jiyè 1982, Pap Sen Grégoire XVII te retire tout pouvwa nan men evèk, presbitè ak dyak andeyò vrè Legliz Youn, Sen, Katolik, Apostolik ak Palmaryèn nan. Li te retire tou karaktè sakre tout relik, imaj, objè yo itilize nan adorasyon, lotèl, elatriye, nan legliz apostazi yo, eretik ak schismatik. Anplis de sa, prezans ekaristik Kris la ak Mari te disparèt nan tout tabènak nan mond lan ki pa fè pati Legliz Palmaryèn nan.

10. Evèk yo, presbitè ak dyak ki andeyò Legliz Youn, Sen, Katolik, Apostolik ak Palmaryèn an pa gen pouvwa pou fè okenn aksyon ministè Sasèdotal la.